preskoči na sadržaj

Učitelji tehničke kulture

Login
Tražilica
Kalendar
« Siječanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Anketa
Slijedom epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj, nastava bi trebala biti organizirana

POLITEHNIKA

Vol.4 No.2 (2020)

Časopis za tehnički odgoj i obrazovanje objavljuje radove iz područja obrazovnih znanosti te društvenih i supstratnih znanosti povezanih s tehničkim odgojem i obrazovanjem.

ARHIVA

ABC tehnike

Izdvojeno...

Korisni linkovi
Koliko je online?

Izvori:

PRAVILNIK O NAPREDOVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I UČENIČKIM DOMOVIMA

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Na temelju članka 116. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) ministrica znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK O NAPREDOVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I UČENIČKIM DOMOVIMA

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama NN 68/2019, 17.srpnja 2019. i možete ga preuzeti ovdje.

Objavljeno: 17.7.2019.

 

Danom stupanja na snagu novoga Pravilnika (NN 68/2019) prestaje važiti dolje prikazani Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (»Narodne novine«, broj 89/95, 148/99 i 20/05).

 

Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu

Na temelju članka 76. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine" broj 59/90. i 27/93.) te članka 83. stavka 3. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine" br. 19/92., 26/93., 27/93. i 50/95.) ministar prosvjete i športa donosi

PRAVILNIK
O NAPREDOVANJU UČITELJA I NASTAVNIKA U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU
I. OPĆE ODREDBE


Članak 1.

Ovim se pravilnikom utvrđuju postupak i uvjeti ocjenjivanja i napredovanja učitelja, profesora, odgojitelja; stručnih suradnika i stručnih učitelja (u daljem tekstu učitelja i nastavnika) u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (u daIjem tekstu školama) u zvanje mentora i zvanje savjetnika.

Članak 2.

Svrha je ovoga pravilnika utvrditi kriterije vrednovanja rada učitelja i nastavnika koji svojom stručnošeu; odnosno Ijudskim, pedagoškim i metodičkim odlikama, postižu uzorne rezultate u nastavnom radu, izvannastavnim aktivnostima i izvannastavnom stručnom radu te pridonose unapređivanju procesa poučavanja, razvoju cjelokupne odgojno-obrazovne djelatnosti škole i hrvatskoga školstva.

Članak 3.

Učitelji i nastavnici koji imaju odgovarajuću stručnu spremu propisanu zakonom, potrebnu pedagošku-psihološku naobrazbu te udovolje kriterijima ocjenjivanja utvrđenim ovim pravilnikom, mogu napredovati u zvanja:

• učitelja mentora i učitelja savjetnika,

• profesora mentora i profesora savjetnika,

• odgojitelja mentora i odgojitelja savjetnika,

• stručnog suradnika mentora i stručnog suradnika savjetnika,

• stručnog učitelja mentora i stručnog učitelja savjetnika.

II. UVJETI I POSTUPAK ZA STJECANJE ZVANJA MENTORA I ZVANJA SAVJETNIKA
Članak 4.

Elementi za vrednovanje stručnosti i kvalitete rada učitelja odnosno nastavnika su:

• uspješnost u radu s učenicima,

• izvannastavni stručni rad,

• stručno usavršavanje.

Članak 5.

Elementi vrednovanja uspješnosti u radu s učenicima su

1. Metodička kreativnost u poučavanju, odnosno pronalaženje postupaka za optimalno postizanje odgojno-obrazovnih ciljeva.

2. Primjenjivanje suvremenih oblika i metoda rada u poučavanju i korištenje suvremenih izvora znanja.

3. Postignuti rezultati u odgojnom radu s učenicima.

4. Postignuti obrazovni rezultati učenika i njihova osposbljenost za samostalno učenje i trajno obrazovanje.

5. Promicanje Ijudskih prava i briga za zdrav okoliš.

6. Suradnja s učiteljima odnosno nastavnicima, roditeljima te predstavnieima društvenog okružja škole, koji sudjeluju u poboljšanju kvalitete života mladeži.

Članak 6.

Elementi vrednovanja prema članku 5. ocjenjuju se ocjenom :

• zadovoljava,

• uspješan,

• vrlo uspješan,

• izvrstan.

Članak 7.

Ocjenu rada učitelja odnosno nastavnika, prema elementima iz članka 5. i članka 6., daju:

• ravnatelj škole na osnovi praćenja rada učitelja odnosno nastavnika uz suglasnost učiteljskog vijeća odnosno vijeća nastavnika,

• stručno-pedagoški nadzornik Ministarstva prosvjete i športa na osnovi neposrednog uvida u rad i praćenja rada učiteIja odnosno nastavnika.

Članak 8.

Izvannastavni stručni rad učitelja odnosno nastavnika vrednujo se:

1. S jednim bodom za

• održavanje oglednog nastavnog sata za stručni skup na županijskoj razini i šire,

• predavanje na stručnom skupu, najmanje županijske razine,

• vođenje stručnoga skupa u školi, općini, gradu ili županiji tijekom školske godine;

• pripremanje tematske izložbe otvorene za javnost,

• pripremanje javne kulturne priredbe u školi,

• vođenje stručnog društva, kluba ili sekcije za svaku školsku godinu,

• pripremanje natjećanja na razini škole.

2. S dva boda za

• mentorstvo pripravniku do stručnog ispita,

• mentorstvo učenicima koji sudjeluju u izvanškolskim is traživačkim projektima,

• priređivanje natjecanja i sudjelovanje u radu povjerenstava za natjecanja, susrete i smotre na gradskoj, županijskoj ili driavnoj razini,

• objavljivanje stručnog članka u stručnom časopisu ili listu,

• referat na državnom kongresu ili konferenciji,

• sudjelovanje u provođenju obrazovnog istraživanja.

3. S tri boda za

• mentorstvo studentima,

• mentorstvo učenicima koji osvoje jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju ili priznanje na međunarodnom natjecanju,

• sudjelovanje u izradbi nastavnog programa po natječaju za potrebe razvoja hrvatske škole,

• recenziju udžbenika ili stručne knjige.

4. S četiri boda za

• mentorstvo učenicima koji osvoje jedno od prva tri mjesta na međunarodnom natjecanju,

• prijevod udžbenika, knjige za uporabu u nastavi ili multimedijskog obrazovnog programa (softwarea).

5. Sa šest bodova za

• autorstvo udžbenika ili druge stručne knjige vezane za nastavu te multimedijskog obrazovnog programa (softwarea)

• objavljivanje istraživačkog rada iz struke - koji pridonosi unapređivanju odgojno-obrazovnog procesa,

• sudjelovanje u svojstvu znanstvenog istraživača u znanstveno-istraživačkom projektu, koji pridonosi razvoja hrvatskoga školstva.

Članak 9.

lzvannastavni stručni rad učitelja odnosno nastavnika vrednuje stručno-pedagoški nadzornik u suradnji s ravnateljem škole.

Učitelj, odnosno nastavnik, u tu je svrhu dužan pribaviti dokumentaciju o svojem izvannastavnom stručnom radu (potvrde, rješenja, priznanja, pisani materijali i dr.)

Članak 10.

Elementi vrednovanja stručnog usavršavanja učitelja odnosno nastavnika su:

• sudjelovanje u stručnom usavršavanju što ga ustrojava Ministarstvo prosvjete i športa,

• sudjelovanje u stručnom usavršavanju koje provode stručne ustanove i udruge,

• stručno usavršavanje praćenjem suvremene stručne literature i časopisa što se utvrđuje iskazom učitelja odnosno nastavnika i popisom bibliografskih jedinica).

Stručno usavršavanje vrednuje se kao:

• redovito (za redovito sudjelovanje u radu struđnih skupova koje ustrojava Ministarstvo prosvjete i športa te sustavno praćenje stručne literature i časopisa),

• povremeno (za povremene izostanke, vlastitim propustom, sa stručnog usavršavanja koje ustrojava Ministarstvo prosvjete i športa i neredovito praćenje suvremene stručne literature),

• izostaje (za stalno izostajanje, vlastitim propustom, sa stručnog usavršavanja koje ustrojava Ministarstvo prosvjete i športa i nepraćenje suvremene stručne literature).

Članak 11.

Stručno usavršavanje učitelja odnosno nastavnika iz članka 10. vrednuje stručno-pedagoški nadzornik u suradnji s ravnateIjem škole.

Ravnatelj škole dužan je prirediti pismeno izvješće o obveznom stručnom usavršavanju učitelja odnosno nastavnika.

Učitelj odnosno nastavnik dužan je pribaviti potvrde o drugim oblicima stručnog usavršavanja u kojima je sudjelovao te popis pročitanih bibliografskih jedinica.

Članak 12.

Zvanje mentora može steći učitelj odnosno nastavnik:

• koji ima najmanje 6 godina radnog iskustva u odgojno-obrazovnoj struci, odnosno rada u odgojno-obrazovnoj ustanovi i to u nastavi ili stručno-pedagoškom radu,

• koji je prema članku 5. i članku 6. ovoga pravilnika postigao ocjene vrlo uspješan ili izvrstan,

• koji je prema članku 8. i 9. ovoga pravilnika postigao najmanje 7 bodova iz izvannastavnog stručnog rada,

• koji se je prema članku 10. i 11. ovoga pravilnika redovito stručno usavršavao.

Članak 13.

Zvanje savjetnika može steći učitelj odnosno nastavnik:

• koji ima najmanje 11 godina radnog iskustva u odgojno-obrazovnoj struci, odnosno rada u odgojno-obrazovnoj ustanovi i to u nastavi ili stručno-pedagoškom radu,

• koji je prema članku 5. i b. ovoga pravilnika postigao ocjenu izvrstan,

• koji je prema članku 8. i 9. ovoga pravilnika postigao najmanje 15 bodova iz izvannastavnog stručnog rada,

• koji se je prema članku 10. i 11. ovoga pravilnika redovito stručno usavršavao.

Članak 14.

Odredbe ovoga pravilnika primjenjuju se i na učitelje odnosno nastavnike koji obnašaju dužnost ravnatelja škole.

Rad ravnatelja vrednuju, u skladu s člankom 5., 6., 8. i 10., stručno-pedagoški nadzornici iz Ministarstva prosvjete i športa.

Članak 15.

Postupak za napredovanje učitelja odnosno nastavnika po kreće prosvjetno-pedagoški nadzornik na prijedlog ravnatelja škole iIi učitelja odnosno nastavnika.

Članak 16.

Radi pokretanja postupka napredovanja učitelja odnosno nastavnika škola je dužna dostaviti Ministarstvu prosvjete i športa :

• prijedlog za napredovanje,

• presliku diplome,

• presliku radne knjižice,

• radni životopis učitelja odnosno nastavnika s podacima o stečenim specijalizacijama, o specifičnom interesu i pedagoškim sposobnostima za oblikovanje programa, udžbenika, o metodičkoj kreativnosti itd.,

• ocjene nastavnog rada učitelja odnosno nastavnika koje donosi ravnatelj škole uz suglasnost učiteljskog vijeća odnosno vijeća nastavnika, u skladu s člankom 5. i 6: ovoga pravilnika.

Za ravnatelja škole dostavljaju se podaci samo iz prve četiri alineje.

Članak 17.

Konačnu ocjenu rada učitelja odnosno nastavnika daje stručno-pedagoški nadzornik Ministarstva prosvjete i športa u skladu.s člankom 5., 6., 8., 9.,10. i 11. ovoga Pravilnika.

Ocjenu donosi na temelju

• neposrednog uvida u rad učitelja odnosno nastavnika,

• ocjene ravnatelja škole uz suglasnost učiteljskog vijeća odnosno vijeća nastavnika.

O konačnoj ocjeni sastavlja izvješće.

Članak 18.

Odluku o napredovanju u zvanje donosi ministar prosvjete i športa.

Članak 19.

Učitelj odnosno nastavnik, nezadovoljan ocjenom, može podnijeti prigovor Ministarstvu prosvjete i športa. U tu svrhu ministar imenuje povjerenstvo. Odluka povjerenstva je konačna.

Članak 20.

Stjecanjem zvanja prema ovom pravilniku stječe se i pravo i obveza na rad dijelom radnog vremena za potrebe Ministarstva prosvjete i športa na poslovima stručno-pedagoškog nadzora, mentorstva pripravnicima, stručnog usavršavanja i rada na drugim poslovima u skladu s odlukom ministra prosvjete i športa.

Članak 21.

Učitelji i nastavnici biraju se u zvanje mentora odnosno savjetnika na pet godina i mogu biti ponovno izabrani u isto zvanje.

Učitelji i nastavnici izabrani u zvanje mentora odnosno savjetnika dužni su najmanje šest mjeseci prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka Ministarstvu prosvjete i športa dostaviti ocjene o svom radu u proteklom razdoblju u skladu s člancima 5., 6., 7., 8., 9. i 10. ovoga Pravilnika.

Ako učitelji i nastavnici izabrani u zvanje mentora odnosno savjetnika ne zadovolje ili ne dostave ocjene o svom radu, gube stečeno zvanje.

Članak 22.

Postupak za napredovanje u zvanje savjetnika može biti pokrenut najranije 5 godina nakon izbora u zvanje mentora.

Članak 23.

Učitelj odnosno nastavnik koji je više puta ocijenjen ocjenotn izvrstan u skladu s člankom 5. i 6., koji je u izvannastavnom stručnom radu stekao bodove utvrđene člankom 13. i redovito se stručno usavršavao, u skladu s člankom 10., može i prije isteka roka utvrđenog člankom 22. ovoga pravilnika napredovati u više zvanje.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE OREDBE

Članak 24.

Tiskanice za pokretanje postupka, ocjenjivanje i vrednovanje, vezane za članak 5., 8., 10. i 16. sastavni su dio ovoga pravilnika.

Članak 25.

Učitelj odnosno nastavnik koji je stekao zvanje mentora prema dosadašnjim pravilnicima (Pravilnik o utvđivanju zvanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnim školama te postupku, načinu i uvjetima njihova stjecanja ("Narodne novine", broj 59/90. i 27/93.) i Pravilnik o postupku, načinu i uvjetima ocjenjivanja i napredovanja nastavnika srednjih škola i učeničkih domova ("Narodne novine", br. 19/92., 26/93., 27/93. i 11/94.) može i prije isteka 5 godina podnijeti zahtjev za napredovanje prema ovom pravilniku.

Članak 26.

Postupci za napredovanje učitelja odnosno nastavnika započeti prije stupanja na snagu ovoga pravilnika dovršit će se na način i u postupku propišanom ovim pravilnikom.

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika peestaje vrijediti Pravilnik o utvrđivanju zvanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnim školama te postupku, načinu i uvjetima njihova stjecanja ("Narodne novine", broj 59/90. i 27/93.) i Pravilnik o postupku, načinu i uvjetima ocjenjivanja i napredovanja nastavnika srednjih škola i učeničkih domova ("Narodne novine", br. 19/92., 26/93., 27/93. i 11/94.).

Članak 28.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

 

Klasa: 602-01/95-01/378

Urbroj : 532-06/95-01

Zagreb,19. listopada 1995.

Ministar

Ljilja Vokić, prof., v. r.

Narodne Novine, broj 89/95.

preskoči na navigaciju